Hoppa till sidans innehåll

Utdrag ur tävlingsreglementet 2014-01-14


"2.2 Rätt att delta

Rätt att delta på nationella Tävlingar anordnade av DSF, distriktsorgan eller medlemsförening, har de dansare som är medlemmar i en Medlemsförening vilken fullgjort sina skyldigheter gentemot DSF, samt betalat anmälningsavgift enligt tävlingsinbjudan."

"2.3 Tävlingslicens

Licens erfordras enligt vad som framgår av tabellerna under punkt 6.

Medlemsförening skall beställa licenser för berörda dansare"

"2.4 Begränsningar, skyldigheter
/../
Medlem i Medlemsförening får ej delta i Tävling anordnad av arrangör, som ej är ansluten till DSF, såvida ej DSF har sanktionerat hela Tävlingen eller på annat sätt har medgivit deltagande.

/../dansare i Medlemsförening får ej arrangera eller medverka som funktionär på Tävling eller Uppvisning som ej sanktionerats av DSF.

Medlem i Medlemsförening skall visa hänsyn mot domare, tävlande, funktionärer och publik. Medlem skall även respektera domares bedömning, följa gällande Tävlingsreglemente och Tävlingsbestämmelser
samt rätta sig efter tävlingslednings och tävlingskontrollants anvisningar.

Dansare får inte använda preparat som är dopingklassade. RF:s stadgar 13 kap och Idrottens dopingreglemente innehåller regler mot doping, dessa regler gäller fullt ut för danssport."

"2.9.3 Sammanslagning av klasser
Om två eller fler par/trior/lag anmält sig i utannonserade klasser skall de ha rätt att tävla. Om få par/trior anmält sig till utannonserad klass, kan sammanslagning ske med andra klasser i samma regelgrupp och med samma tävlingsregler.

Om endast ett par/en trio är berett att starta i en klass, genomförs ingen Tävling i denna klass om inte sammanslagning kan ske med klasser i samma regelgrupp.

När klasser tävlar sammanslaget görs bedömningen gemensamt. Slutresultat räknas också gemensamt. Uppflyttningspoäng tilldelas som om det vore en klass."

"3.5 Lagledare
Varje deltagande Medlemsförening skall företrädas av minst en lagledare under tävling. Denne skall ansvara för att paren/triorna är informerade om alla förutsättningar för den aktuella tävlingen samt övervaka att de tävlande finns på plats i tid och är i tävlingsberett skick. Lagledaren skall också vara föreningens kontaktperson med tävlingsledare och tävlingskontrollant."

"4.2.1 Anmälan till Tävling
Anmälan till Tävling görs skriftligen av Medlemsföreningen på avsett formulär. Den medlemsförening som dansaren representerar ansvarar för att dansaren har gällande licens och anmäls i rätt klass. Dansare som tävlat i fel klass eller utan gällande licens kan diskvalificeras och fråntas sin placering, samt i förekommande fall även uppflyttningspoäng och klassuppflyttning.

"4.2.3 Tävlingsdeltagare
I hög licensklass skall paret/trion bestå av personer av olika kön.

Det är tillåtet att vid samma Tävling dansa med olika partner, dock endast i olika grenar.

Tävlande par/trio skall vara klara till start enligt tidsschema. Om detta ej är fallet kan paret/trion strykas."

"4.2.5 Nummerlapp
Herren i varje par/trio skall på tävlingsdräktens rygg ha en nummerlapp med texten väl synlig. I klasser där akrobatik ingår i någon runda, samt i klasserna BWA och BWJA, bör nummerlappen placeras på herrens ben.

Nummerlappen skall visas upp för domaren före dans.

Reklam på nummerlappen får ej vikas undan.

4.2.6 Uteblivande från Tävling
Bestraffning kan ådömas den som anmält sig till deltagande i eller godkänt kallelse till Tävling men utan giltig anledning vägrat fullfölja vad han åtagit sig eller utan giltiga skäl uteblivit."

"5 ÅLDERSGRUPPER
Den äldsta i paret/trion avgör vilken åldersgrupp paret/trion skall tillhöra. All åldersbestämning sker per kalenderår.

I Senior och 35+ får den yngre partnerns ålder ej understiga åldersgränsen.

Danspar som tillhör åldersgrupperna Senior eller 35+ i regelgrupp 1 till 5 har rätt att valfritt tävla i åldersgrupp Vuxna, Adult, Senior eller 35+. Valet skall avse helt kalenderår.

5.1 Bugg, Dubbelbugg, Rock'n'Roll, Boogie Woogie och Lindy Hop

B

Barn

 

t.o.m 11 år

U

Ungdom

fr.o.m. 12 år

t.o.m 14 år

J

Junior

fr.o.m. 15 år

t.o.m 17 år

V

Vuxna

fr.o.m. 18 år

 

35+

35+

fr.o.m. 35 år

 

"

"5.3 Åldersflyttning (alla grenar)
Paret flyttar upp till ny åldersgrupp den 1 januari det år under vilket den äldste i paret/trion passerar åldersgränsen.

Vid åldersflyttning flyttar paret/trion till nästa åldersgrupp i samma regelgrupp, och uppflyttningspoäng behålls. Om ingen nästa åldersgrupp existerar eller om den är stängd, flyttar paret/trion till nästa åldersgrupp i närmast högre regelgrupp. Uppflyttningspoängen tas då inte med.

• I BRR-grenar gäller att paret/trion behåller maximalt 4 uppflyttningspoäng vid åldersflyttning.

6 KLASSINDELNING
När DSF finner det nödvändigt, kan de klasser som finns i Tävlingsreglementet öppnas respektive stängas. Öppning respektive stängning måste meddelas samtliga medlemsföreningar senast tre månader i förväg.

Om barnklass ej öppnats i grenen får Barnpar delta i Ungdomsklass

6.1 Bugg / Dubbelbugg / Boogie Woogie / Lindy Hop / Rock'n'Roll

Regelgrupp

Gr 1

Gr 2

Gr 3

Gr 4

Gr 5

Klasser

VS
VA

35+S
35+A
VB
JS
JA

35+B
JB
US
UA

UB

35+R
VR
JR
UR
BR

Bugg
Tempo T/min
Heat
Tempo T/min
Heat


Max 30
1,5 min*
45
1,5 min


43
1,5 min


41
1,5 min


40
1,5 min


35-40
1,5 min

Tillåten akro

Ej

Ej

Ej

Ej

Ej

           

Dubbelbugg
Tempo T/min
Heat


45
2 min /
1,5 min**


43
2 min/
1,5 min**


41
2 min/
1,5 min**


40
1,5 min


35-40
1,5 min

Tillåten akro

Fri

AR1

AR2

AR3

Vuxen AR2
35+ & J AR3
Övriga Ej

           

Boogie Woogie
Tempo T/min
Heat
Tempo T/min
Heat


25-32
1,5 min*
50-52
1,5 min
48-50
1,5 min
46-48
1,5 min
44-46
1,5 min
38-43
1,5 min

Tillåten akro

Ej

Ej

Ej

Ej

Ej

 

 

 

 

 

 

Lindy Hop
Tempo T/min
Heat före final
Tempo T/min
Final: Jam******
Tempo T/min
Final: Showcase


46-52
1,5 min
55-63

Fritt
1,5-3 min


42-48
1,5 min
50-55
****

---


45-48
1,5 min

43-46
1,5 min

38-43
1,5 min
Tillåten akro

Fri

AR1
Heat före final: Ej

AR2

AR3

Vuxen AR2
35+ & J AR3
Övriga Ej

 

 

 

 

 

 

Rock'n'Roll
Tempo T/min
Fotrunda*****
Tempo T/min
Akrorunda
Min akro


50-52
1 min
48-50
1,5 min
6


48-52***
1 min
47-50***
1,5 min
6


46-49
1,5 min


4


44-48
1,5 min38-43
1,5 min


Tillåten akro

Fri

AR1

AR2

AR3

Vuxen AR2
35+ & J AR3
Övriga Ej

 

 

 

 

 

 

Licenskrav

Hög

Hög

Hög

Hög

Låg

Heatlängd kan variera beroende på tävlingsformer. Generellt gäller lägre tempo i yngre åldersgrupper, samt att alla i samma omgång får dansa till samma tempo.

* Långsamt tempo endast i final.
** 2 minuter i final och 1,5 minuter i omgångar före final. I final är tempot fritt
*** Så länge som BWJB är högsta öppna junior-klass dansas finaler enligt regler för RG2. Så länge RVB är högsta öppna klass så används akrobatikregler enligt RG1 för RVB.
**** Så länge LHVB är högsta öppna klass dansas finaler på GP och mästerskap enligt RG1.
***** Fot & Akrorunda i första och sista omgång. Övriga omgångar endast Akrorunda.
****** 24 åttor solo per par + all-skate, vid direktfinal all-skate även före solon.
Följande klasser kan - så länge de är högsta öppna klass - dansa final till egen musik: LHVB, RVB, RJB, DVB, DJB."

OBS. Om du har låglicens och skall tävla i en klass/gren som kräver höglicens, kontakta tävlingsskommittén i GOD tid.

"7.1 Start i rätt klass
Par/trio där ingen tävlat tidigare, startar i lägsta öppna klass i aktuell åldersgrupp.

Dansare som tävlat högre än R-klass får ej starta i R-klass. Paret/trio startar då i närmast högre öppna klass i aktuell åldersgrupp. Om ingen klass i aktuell regelgrupp är öppen i regelgruppen, startar paret/trion i närmast lägre öppna klass i aktuell åldersgrupp.
/../
För BRR-grenarna gäller förutom de två första styckena också:
• Nytt par/trio startar i lägsta öppna klass i aktuell åldersgrupp
• Par/trio flyttar till högre klass enligt reglerna i 7.2."

"7.2 Uppflyttning till högre klass
Ny klasstillhörighet erhålles vid följande tillfällen:
• Då ett par/trio fått sammanlagt sex uppflyttningspoäng
• Då dansaren avser att starta i en högre klass än sin klasstillhörighet. Den nya klasstillhörigheten gäller från det ögonblick då dansaren går in på golvet för att tävla i den nya klassen.

Par/trio har rätt att fritt välja när de vill flytta från R-klass till närmast högre öppna klass.

Paret/trion börjar i högre klass utan uppflyttningspoäng.

I BRR-grenar kan par/trio i barn R-klass fritt välja att flytta till ungdom R-klass."

"7.5 Uppflyttningspoäng & Seedningspoäng
Uppflyttningspoängen & Seedningspoängen tillhör paret/trion."

"7.5.1 GP-tävlingar och övriga öppna tävlingar, tilldelning av uppflyttningspoäng
Uppflyttningspoäng ges till samtliga klasser utom A i regelgrupp 1 och R-klasser."

"7.5.3 Tilldelning av uppflyttningspoäng
/../

Deltagande
antal par/trior i
klassen

antal par/trior som får uppflyttnings-poäng

Antal erhållna uppflyttningspoäng för placering

1

2

3

4

5

osv

3-4

1

1

         

5-6

2

2

1

       

7-10

3

3

2

1

     

11-19

4

3

2

1

1

   

20-29

5

3

2

1

1

1

 

30-39

6

3

2

1

1

1

1

40-59

7

3

2

1

1

1

osv

60-79

8

3

2

1

1

1

osv

80-99

9

3

2

1

1

1

osv

100 eller fler

10

3

2

1

1

1

osv

"

Hela gällande tävlingsreglementet, tävlingsbestämmelserna samt bedömningsregler finns på Svenska Danssportförbundets webbsida.

Uppdaterad: 28 JAN 2014 22:26 Skribent: Tävlingskommittén
E-post: This is a mailto link

Postadress:
DF Munkbuggarna - Danssport
Mikael Kallin, Poppelvägen 17
45534 Munkedal

Besöksadress:
-
45530 Munkedal

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info